CV 2566 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT SỔ TAY PHÒNG CHỐNG COVID

Đăng lúc: 09:27:50 01/12/2020 (GMT+7)

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAm
                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:
2566 /QĐ-BGDĐT                     Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học.

 

Số tay được sử dụng tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc (Tài liệu kèm theo).

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 

-  Như Điều 3;

-  Bộ trưởng (để b/cáo);

-  Các Thứ trưởng;

 

-  UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

-  Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;

-  Lưu: VT, Vụ GDTC.


 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


 

 

Nguyễn Hữu Độ

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
15232