QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban biên tập cổng Thông tin điện tử

Đăng lúc: 11:00:43 22/04/2020 (GMT+7)

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban biên tập cổng Thông tin điện tử

 

PHÒNG GD&ĐT TP SẦM SƠN

TRƯỜNG TIỂU HỌC

 QUẢNG HÙNG

                           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38/QĐ-THQH

Quảng Hùng, ngày 14 tháng4 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban biên tập cổng Thông tin điện tử

 
 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU   HỌC QUẢNG HÙNG

          Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

          Thực hiện Thông tư số 53/2012/TT-BGD&ĐT, ngày 20/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức hoạt động, sử dụng thư  điện tử và cổng thông tin điện twr tại các cơ sở giáo dục;

Thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTG, ngày 21/5/2017 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020, định  hướng 2025;

          Thực hiện công văn hướng dẫn số 139/CV-PGD&ĐT, ngày 06/4/2020 của Phòng GD&ĐT thành phố Sầm Sơn  về việc hướng dẫn xây dựng quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử nhà trường;

Thực hiện công văn số 142/CV-PGD&ĐT, ngày 09/4/2020 của Phòng GD&ĐT thành phố Sầm Sơn  về việc hoạt động đăng tin bài, hình ảnh lên Cổng thông tin điện tử nhà trường;

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1.Thành lập Ban biên tập động Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Quảng Hùng gồm các ông bà:

1.Ông Nguyễn Dương Cát - Hiệu trưởng nhà trường - Trưởng Ban

2. Bà Trần Thị Nga - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch CĐ- Phó Ban

3. Bà Đỗ Thị Lành - Văn thư - Thư ký

4. Ông Nguyễn Quang Trung - Giáo viên phụ trách CNTT - Quản trị viên hệ thống

5. Bà Lê Thị Phú - TTCM tổ 1,2,3- BCH Công đoàn - Ban viên

6. Bà Trần Thị Nhung - TTCM tổ 4,5 - Ban viên

7. Bà Mai Thị Hương - TPT Đôi - Ban viên

8. Bà Nguyễn Thị Hà - Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ - Ban viên

          Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký . Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:

- Các ông (bà) có tên tại Điều 1(Để t/h)

- Lưu VT

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Cát

 

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
15232