Quy chế TĐ-KT năm học 2022-2023

Đăng lúc: 10:51:50 25/10/2022 (GMT+7)

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ SẦM SƠN

TRƯỜNG TH QUẢNG HÙNG

 

             Số:     /QC-THQH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 

                Sầm Sơn, ngày 12 tháng 9 năm 2022

                                                                    

TIÊU CHÍ THI ĐUA

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022-2023

 
 
 


Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học Quảng Hùng giao tiêu chí thi đua cho các tổ chuyên môn và toàn thể CB, GV, NV nhà trường như sau:

I. NỘI DUNG CÁC TIÊU CHÍ

1. Đảm bảo ngày, giờ công lao động. Điểm tiêu chí: 10

Nghỉ một ngày không phép (chưa có sự phê duyệt đồng ý của BGH) thì bị trừ 2 điểm. Đi chậm 3 buổi tính bằng nghỉ một ngày không phép.

TT

Họ tên

Số lần đi chậm

Số ngày

nghỉ

Tổng số

ngày nghỉ

Điểm trừ

Điểm đạt

1

 

 

 

 

 

 

2. Duy trì sĩ số học sinh. Điểm tiêu chí: 10. Chỉ tiêu giao: Không có HS bỏ học.

 

TT

Lớp

Kết quả DTSS

Xếp TT Đạt chỉ tiêu

Điểm trừ (nếu KĐ)

Điểm thi đua

1

1A

 

 

 

 

2

1B

 

 

 

 

3

1C

 

 

 

 

4

1D

 

 

 

 

5

2A

 

 

 

 

6

2B

 

 

 

 

7

2C

 

 

 

 

8

2D

 

 

 

 

9

3A

 

 

 

 

10

3B

 

 

 

 

11

3C

 

 

 

 

12

3D

 

 

 

 

13

4A

 

 

 

 

14

4B

 

 

 

 

15

4C

 

 

 

 

16

4D

 

 

 

 

17

5A

 

 

 

 

18

5B

 

 

 

 

19

5C

 

 

 

 

20

5D

 

 

 

 

3. Hoàn thành chương trình lớp học, bậc học (hệ số 3). Điểm tiêu chí: 10 x 3 = 30

a) Về HTCT lớp học:

 Lưu ban 1 HS/lớp trừ 10 điểm. (Lớp 1 được LB 01 HS/lớp). Lớp 5: HTCTTH: 100%).

TT

Lớp

TS HS

HTCT lớp học, bậc học

Xếp TT

Điểm đạt

Đạt chỉ tiêu

K đạt chỉ tiêu

HT

%

CHT

%

 

 

 

1

1A

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1B

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1C

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1D

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2A

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2B

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2C

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2D

 

 

 

 

 

 

 

 

9

3A

 

 

 

 

 

 

 

 

10

3B

 

 

 

 

 

 

 

 

11

3C

 

 

 

 

 

 

 

 

12

3D

 

 

 

 

 

 

 

 

13

4A

 

 

 

 

 

 

 

 

14

4B

 

 

 

 

 

 

 

 

15

4C

 

 

 

 

 

 

 

 

16

4D

 

 

 

 

 

 

 

 

17

5A

 

 

 

 

 

 

 

 

18

5B

 

 

 

 

 

 

 

 

19

5C

 

 

 

 

 

 

 

 

20

5D

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Về CL Tiếng Anh: K3,4,5. Giao chỉ tiêu tối thiểu như sau:

HTT đạt 65%;                            HT đạt 35%;                            CHT: 0

TT

Lớp

Số HS

HTT

%

HT

%

CHT

Xếp TT đạt chỉ tiêu

Xếp TT

ko đạt CT

 

Điểm TĐ

1

3A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

4B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

4C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

4D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

5A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

5B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

5C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

5D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Khảo sát chất lượng (hệ số 3). Điểm tiêu chí 10 x 3 = 30

Chỉ tiêu giao: Tỉ lệ học sinh chưa hoàn thành không quá 3%. Đối với nhóm lớp đạt chỉ tiêu giao căn cứ vào chỉ tiêu giao và tỉ lệ học sinh HTT; Đối với nhóm không đạt chỉ tiêu dựa vào tỉ lệ CHT.

 

TT

Lớp

Số HS

HTT

HT

CHT

Xếp TT

Điểm TĐ

SL

%

SL

%

SL

%

1

1A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

3A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

3B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

3C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

3D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

4A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

4B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

4C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

4D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

5A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

5B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

5C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

5D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Chất lượng HS giỏi các cấp (hệ số 2). Điểm tiêu chí 10 x 2 = 20

Chỉ tiêu giao: Tất cả các lớp thuộc đối tượng dự thi đều phải tham gia và phải có học sinh đạt giải chính thức. Lớp có HS tham gia thi ATGT cấp tỉnh: khuyến khích 10 điểm.

TT

Lớp

Số giải đạt (Nhất:10đ; Nhì: 8đ; Ba: 6đ)

Tổng điểm đạt

Xếp TT

Điểm TĐ

1

1A

 

 

 

 

2

1B

 

 

 

 

3

1C

 

 

 

 

4

1D

 

 

 

 

5

2A

 

 

 

 

6

2B

 

 

 

 

7

2C

 

 

 

 

8

2D

 

 

 

 

9

3A

 

 

 

 

10

3B

 

 

 

 

11

3C

 

 

 

 

12

3D

 

 

 

 

13

4A

 

 

 

 

14

4B

 

 

 

 

15

4C

 

 

 

 

16

4D

 

 

 

 

17

5A

 

 

 

 

18

5B

 

 

 

 

19

5C

 

 

 

 

20

5D

 

 

 

 

6. Kết quả kiểm tra chuyên môn (hệ số 3). Điểm tiêu chí 10 x 3 = 30

Xếp thi đua từng mục kiểm tra. Xếp thứ tự dựa vào điểm đạt được của các phần kiểm tra. Chỉ tiêu giao: Phần Công tác quản lý của tổ, Hồ sơ GV đạt loại Tốt; Các phần còn lại đạt loại Khá trở lên. Xếp thứ tự GV dựa vào tổng điểm đạt được của các phần kiểm tra.

TT

Họ tên GV, bộ phận

C.tác Q.Lý của TCM

Hồ sơ tổ

Ktra hồ sơ GV

Hồ sơ dạy T.anh tự chọn

Đội  GD NGLL

Tổng điểm

Xếp TT

Điểm TĐ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Thi GVG, SKKN, ĐDDH và BDGV (hệ số 2). Điểm tiêu chí: 10 x2 = 20 + thưởng.

 

TT

Họ tên

Điểm KK

Điểm chất lượng

Tổng điểm đạt

Xếp

thứ tự

Điểm xét thi đua

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

8. Công tác xây dựng lớp học ‘‘Sáng, xanh, sạch, an toàn và thân thiện” (hệ số 2).. Điểm tiêu chí 10 x 2 = 20. Chỉ tiêu giao: Tất cả các lớp đều phải tham gia và phải đảm bảo đạt. Nhất 10, nhì 8, Ba: 6, KK: 5.

TT

Lớp

Sáng

Xanh

Sạch

An toàn

TT

Điểm cộng

Điểm đạt

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1D

 

 

 

 

 

 

 

5

2A

 

 

 

 

 

 

 

6

2B

 

 

 

 

 

 

 

7

2C

 

 

 

 

 

 

 

8

2D

 

 

 

 

 

 

 

9

3A

 

 

 

 

 

 

 

10

3B

 

 

 

 

 

 

 

11

3C

 

 

 

 

 

 

 

12

3D

 

 

 

 

 

 

 

13

4A

 

 

 

 

 

 

 

14

4B

 

 

 

 

 

 

 

15

4C

 

 

 

 

 

 

 

16

4D

 

 

 

 

 

 

 

17

5A

 

 

 

 

 

 

 

18

5B

 

 

 

 

 

 

 

19

5C

 

 

 

 

 

 

 

20

5D

 

 

 

 

 

 

 

9. Công tác Đội - Hội CTĐ và các hoạt động khác. Điểm tiêu chí 10 +  thưởng.

Dựa vào kết quả điểm thi đua các cuộc thi trực tuyến và thi nộp bài viết (số liệu do Đội cung cấp) để xếp thi đua các lớp.

TT

Lớp

 

 

 

 

Tổng điểm

Xếp TT

Điểm thi đua

1

1A

 

 

 

 

 

 

 

2

1B

 

 

 

 

 

 

 

3

1C

 

 

 

 

 

 

 

4

1D

 

 

 

 

 

 

 

5

2A

 

 

 

 

 

 

 

6

2B

 

 

 

 

 

 

 

7

2C

 

 

 

 

 

 

 

8

2D

 

 

 

 

 

 

 

9

3A

 

 

 

 

 

 

 

10

3B

 

 

 

 

 

 

 

11

3C

 

 

 

 

 

 

 

12

3D

 

 

 

 

 

 

 

13

4A

 

 

 

 

 

 

 

14

4B

 

 

 

 

 

 

 

15

4C

 

 

 

 

 

 

 

16

4D

 

 

 

 

 

 

 

17

5A

 

 

 

 

 

 

 

18

5B

 

 

 

 

 

 

 

19

5C

 

 

 

 

 

 

 

20

5D

 

 

 

 

 

 

 

10. Kết quả cập nhật Phổ cập và CSDL ngành (hệ số 2): Điểm tiêu chí 10 x 2 = 20

Cập nhật trên hồ sơ và phần mềm đảm bảo đúng tiến độ thời gian quy định, số liệu thống kê đầy đủ, chính xác các thông tin.

 

TT

Lớp

Điểm kiểm tra (thang điểm 100)

Điểm cập nhật và báo cáo (thang điểm 10)

Tổng điểm đạt

Xếp

 thứ tự

Điểm xét TĐ

1

1A

 

 

 

 

 

2

1B

 

 

 

 

 

3

1C

 

 

 

 

 

4

1D

 

 

 

 

 

5

2A

 

 

 

 

 

6

2B

 

 

 

 

 

7

2C

 

 

 

 

 

8

2D

 

 

 

 

 

9

3A

 

 

 

 

 

10

3B

 

 

 

 

 

11

3C

 

 

 

 

 

12

3D

 

 

 

 

 

13

4A

 

 

 

 

 

14

4B

 

 

 

 

 

15

4C

 

 

 

 

 

16

4D

 

 

 

 

 

17

5A

 

 

 

 

 

18

5B

 

 

 

 

 

19

5C

 

 

 

 

 

20

5D

 

 

 

 

 

 

11. Công tác BHYT: Điểm tiêu chí: 10. Xếp thứ tự các lớp dựa vào tỉ lệ HS tham gia bảo hiểm. Nếu thiếu 1 HS trừ lùi 2 điểm. (Tính đến 31/5/2023).

 

TT

Lớp

Tổng số HS

Số HS có thẻ BHYT thuộc

đối tượng khác

Số HS mua thẻ tại lớp (còn hạn)

Tổng Số HS có thẻ BHYT

Tỷ lệ (%)

Xếp thứ

Điểm thi đua

1

1A

 

 

 

 

 

 

 

2

1B

 

 

 

 

 

 

 

3

1C

 

 

 

 

 

 

 

4

1D

 

 

 

 

 

 

 

5

2A

 

 

 

 

 

 

 

6

2B

 

 

 

 

 

 

 

7

2C

 

 

 

 

 

 

 

8

2D

 

 

 

 

 

 

 

9

3A

 

 

 

 

 

 

 

10

3B

 

 

 

 

 

 

 

11

3C

 

 

 

 

 

 

 

12

3D

 

 

 

 

 

 

 

13

4A

 

 

 

 

 

 

 

14

4B

 

 

 

 

 

 

 

15

4C

 

 

 

 

 

 

 

16

4D

 

 

 

 

 

 

 

17

5A

 

 

 

 

 

 

 

18

5B

 

 

 

 

 

 

 

19

5C

 

 

 

 

 

 

 

20

5D

 

 

 

 

 

 

 

12. Công tác thu chi: Điểm tiêu chí 10. Giao chỉ tiêu các lớp không vi phạm. (nếu lớp nào có đơn thư khiếu kiện không xếp loại thi đua.

13. Khuyến khích tham gia các HĐ TDTT, phong trào chung cho trường. Điểm tiêu chí 10. Lớp có HS tham gia thi cấp tỉnh: Khuyến khích 10 điểm.

TT

Lớp

Tên nhiệm vụ

Điểm đạt

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Kết quả học sinh thi tuyển vào trường THCS Nguyễn Hồng Lễ. Điểm tiêu chí 10.  Lớp có đủ HS tham gia và có HS trúng tuyển theo quy định.

 

TT

Lớp

TS HS lớp

Số học sinh dự  tuyển

Tỉ lệ dự tuyển

 Số HS trúng tuyển

Tỉ lệ trúng tuyển

Tổng

tỉ lệ

Xếp

TTTĐ

 

Điểm thi đua

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Nề nếp báo cáo. Điểm tiêu chí 10

Các loại báo cáo phải đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng. Lấy kết quả của tất cả các bộ phận.

 

TT

Họ tên

Thời gian B/C

Chất lượng B/C

Điểm tổng

Xếp TT

Điểm TĐ

Xếp TT

Điểm

Xếp TT

Điểm

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CÁCH  ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI

Căn cứ vào kết quả xếp thứ tự của từng tiêu chí: mỗi tiêu chí đánh giá và cho điểm như sau:

 

Tiêu chí, hệ số điểm

Xếp thứ tự

Nhóm đạt chỉ tiêu

Nhóm không đạt chỉ tiêu

Tiêu chí 1: hệ số 1: 10 điểm

Nhất

 

 

Tiêu chí 2: hệ số 1: 10 điểm

Nhì

 

 

Tiêu chí 3: hệ số 3: 30 điểm

Ba

 

 

Tiêu chí 4: hệ số 3: 30 điểm

 

 

Tiêu chí 5: hệ số 2: 20 điểm

Năm

 

 

Tiêu chí 6: hệ số 3: 30 điểm

Sáu

 

 

Tiêu chí 7: hệ số 2: 20 điểm

Bảy

 

 

Tiêu chí 8: hệ số 2: 20 điểm

Tám

 

 

Tiêu chí 9: hệ số 1: 10 điểm

Chín

 

 

Tiêu chí 10: hệ số 2: 20 điểm

Mười

 

 

Tiêu chí 11: hệ số 1: 10 điểm

Mười một

 

 

Tiêu chí 12: hệ số 1: 10 điểm

Mười hai

 

 

Tiêu chí 13: hệ số 1: 10 điểm

Mười ba

 

 

Tiêu chí 14: hệ số 1: 10 điểm

Mười bốn

 

 

Tiêu chí 15: hệ số 1: 10 điểm

Mười lăm

 

 

 

- Nếu tiêu chí nào không tham gia thì không xếp loại và không có điểm;

* Cách tính điểm để xếp thứ tự:

- Điểm nhân hệ số 2 gồm các tiêu chí sau: 5; 7; 8; 10.

- Điểm nhân hệ số 3 gồm các tiêu chí sau: 3; 4; 6.

- Điểm nhân hệ số 1: các tiêu chí còn lại.

- Cộng điểm tổng sau khi đã nhân hệ số và xếp thứ tự.

Ghi chú:

Thưởng tiền mặt cho GV có giờ dạy đạt Giỏi và XL hồ sơ Tốt khi được cấp trên về dự giờ và KT đột xuất.

Tiêu chí sẽ được bổ sung khi thực hiện một số công việc khác theo sự chỉ đạo của Bộ và yêu cầu của Giám đốc Sở, Phòng... . /.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (báo cáo);

- Các tổ CM (thực hiện);

- Lưu: VT, CM.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Chi


 

TỔNG HỢP ĐIỂM TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM HỌC 2022 - 2023

 

Tiêu chí

1A

1B

1C

1D

2A

2B

2C

2D

3A

3B

3C

3D

4A

4B

4C

4D

5A

5B

5C

5D

Minh

Trung

M H

Yến

 

Bình

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xếp TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Dự thảo) TIEU CHI THI DUA 2022-2023 (1).doc

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
15232