QUYẾT ĐỊNH

Đăng lúc: 11:00:43 22/04/2020 (GMT+7)

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế về quản lý, hoạt động Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Quảng Hùng Ban hành Quy chế về quản lý, hoạt động Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Quảng Hùng

 

PHÒNG GD&ĐT TP SẦM SƠN

TRƯỜNG TIỂU HỌC

 QUẢNG HÙNG

                           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39/QĐ-THQH

Quảng Hùng, ngày 14 tháng4năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về quản lý, hoạt động Cổng thông tin điện tử

Trường Tiểu học Quảng Hùng

                                                                                    

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU   HỌC QUẢNG HÙNG

          Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

          Thực hiện Thông tư số 53/2012/TT-BGD&ĐT, ngày 20/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức hoạt động, sử dụng thư  điện tử và cổng thông tin điện twr tại các cơ sở giáo dục;

Thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTG, ngày 21/5/2017 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020, định  hướng 2025;

          Thực hiện công văn hướng dẫn số 139/CV-PGD&ĐT, ngày 06/4/2020 của Phòng GD&ĐT thành phố Sầm Sơn  về việc hướng dẫn xây dựng quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử nhà trường;

          Thực hiện công văn số 142/CV-PGD&ĐT, ngày 09/4/2020 của Phòng GD&ĐT thành phố Sầm Sơn  về việc hoạt động đăng tin bài, hình ảnh lên Cổng thông tin điện tử nhà trường;

          Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ phát triển công nghệ thông tin của Nhà trường;

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo quyếtđịnh này “Quy chế về quản lý, hoạt động Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Quảng Hùng”.

          Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký .

          Điều 3.Các tổ chuyên môn, tổ Hành chính, các tổ chức đoàn thể: Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minhtrong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh và các điều khoản được quy định trong quy chế này./.

 

 

Nơi nhận:

- Các tổ có tên tại Điều 3 (Để t/h)

- Lưu VT

 

HIỆU TRƯỞNG

 

( Đã ký)

Nguyễn Dương Cát

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP SẦM SƠN

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG HÙNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

 

QUY CHẾ

Quản lý, hoạt động Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Quảng Hùng

(Ban hành theo Quyết định số:39/QĐ-THQH, ngày 14 tháng 4 năm 2020

của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Hùng)

 
 

 


Chương I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về quản lý, hoạt động Cổng thông tin điện tử (sau đây viết tắt là CTTĐT) của Trường Tiểu học Quảng Hùng như: Quản lý vận hành Website, cung cấp và cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu, biên tập thông tin và các công tác khác trên Internet.

2. Quy chế này áp dụng cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trường Tiểu học Quảng Hùng.

Điều 2. Địa chỉ Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Quảng Hùng

Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Quảng Hùng có địa chỉ: http://thquanghung.pgddtsamson.edu.vn/

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Công thông tin điện tử Trường Tiểu học Quảng Hùng

Website của nhà trường được xây dựng nhằm mục đích đăng tải những thông tin  chính thức của nhà trường  đã qua quy trình biên tập và kiểm duyệt trước khi xuất bản, phải thực hiện theo quy chế và  tuân thủ theo Quy định của nhà nước về bảo mật và an ninh thông tin.

Ngoài ra Website là nơi cung cấp, trao đổi thông tin chính thức được công khai trên mạng Internet và tích hợp các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, phục vụ cho hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

Tuyên truyền, phổ biến công khai những quy định, chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của trường Tiểu học Quảng Hùng có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.

Tạo kênh trao đổi thông tin giữa nhà trường với cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, CMHS nhằm tạo sự gắn kết chặt chẽ, hoàn thiện hơn công tác dạy – học của nhà trường.

Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến các hoạt động chung của Trường cũng như các hoạt động về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học;

Triển khai các hoạt động dịch vụ công và hỗ trợ công tác quản lý và điều hành của Ban Giám hiệu Trường.

Điều 4.  Nguyên tắc quản lý, vận hành

1. Việc quản lý, vận hành, cung cấp, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin trên CTTĐT phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin.

2. Khuyến khích việc sử dụng CTTĐT để nâng cao năng suất hiệu quả công tác; hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 

Chương II

QUẢN TRỊ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Điều 5. Phân công quản trị

Tổ công nghệ thông tin có trách nhiệm tham gia quản trị, quản lý hệ thống dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng Nhà trường.

Điều 6. Quyền hạn quản trị

1. Xử lý kỹ thuật, phân quyền quản trị, tập huấn kỹ thuật đưa thông tin lên CTTĐT.

2. Tạm dừng những chuyên mục, bài viết trái quy định.

3. Báo cáo và đề xuất với Ban Giám hiệu các biện pháp xử lý sự cố xảy ra (nếu có).

Điều 7. Trách nhiệm quản trị

1. Đảm bảo cho CTTĐT hoạt động liên tục; là đầu mối tập hợp các thông tin được duyệt và chịu trách nhiệm đăng tải, cập nhật các thông tin lên Cổng thông tin điện tử.

2. Thường xuyên kiểm duyệt bài viết, kiểm tra hệ thống; nhắc nhở quản lý chuyên mục, người viết đăng tin kịp thời.

3. Hàng năm có kế hoạch duy trì (domain, host...), chỉnh sửa giao diện, chức năng, sao lưu dữ liệu định kỳ và bảo dưỡng Cổng thông tin điện tử cho phù hợp với tình hình thực tế.

4. Nghiên cứu đề xuất các phương hướng và biện pháp để phát triển CTTĐT.

Chương III

QUẢN LÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN

NỘI DUNG THÔNG TIN, QUY TRÌNH ĐĂNG TẢI THÔNG TIN

Điều 8. Ban Biên tập

1. Ban Biên tập được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Hùng, trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng Tham mưu-Hành chính và nhân sự của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

2. Cơ cấu Ban biên tập gồm: Trưởng ban, Phó ban, các Thành viên Ban biên tập và Tổ thư ký.

Điều 9. Nhiệm vụ của Ban Biên tập

1. Tiếp nhận, xử lý các thông tin, dữ liệu do cơ quan, đơn vị và cá nhân gửi đến; khi cần thiết, theo yêu cầu hoạt động của CTTĐT hoặc theo yêu cầu của Nhà trường; đề nghị các đoàn thể, các tổ chuyên môn cung cấp thông tin, dữ liệu cho CTTĐT.

2. Biên tập, xử lý các tin của các trang tin, chuyên mục và chuyên đề.

3.Gửi tin, bài, dữ liệu của nhà trường về CTTĐT của trường Tiểu học Quảng Hùng theo quy định. Cập nhật và tuyên truyền các trang thông tin chuyên đề hữu ích cho nhà trường.

Điều 10. Trách nhiệm của Trưởng ban, Phó ban, Quản  trị viên hệ thống, các Thành viên ban biên tập, Thư ký Ban biên tập.

1. Trưởng ban biên tập là người đứng đầu, có trách nhiệm tổ chức CTTĐT hoạt động có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

2. Phó ban có trách nhiệm giúp Trưởng ban thực hiện việc điều hành các hoạt động của Ban biên tập theo sự phân công của Trưởng ban.

3. Thành viên Ban biên tập thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban và thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, biên tập nội dung và gửi tin của đơn vị mình về Tổ Thư ký; đảm bảo các yêu cầu về nội dung, thời hạn và hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu được quy định và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

4.Thư ký Ban biên tập có trách nhiệm tổng hợp thông tin, thu nhận bài viết, biên tập chỉnh sửa nội dung bài viết từ các thành viên Ban biên tập, trình Trưởng ban/ Phó ban duyệt trước khi đưa Quản trị viên hệ thống cập nhật thông tin lên mạng;

Đề xuất từ chối đăng tin bài không phù hợp với các quy định của nhà trường, của Nhà nước về nội dung thông tin đăng tải  trên Website.

5. Quản trị viên hệ thống có nhiệm vụ, thiết kế, xây dựng và quản trị Website bao gồm đăng ký và quản lý tên miền; quản lý máy chủ chứa Websiite, phân cấp, phân quyền, tạo tài khoản, tạo mật khẩu, triển khai các biện pháp an toàn, an ninh.

Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cán bộ giáo viên, nhân viên sử dụng trang thông tin điện tử của nhà trường theo hàng năm theo quy định.

Cập nhật tin tức, bài viết do biên tập viên  trình bày bố cục nội dung thông tin trên trang chủ. Thống kê số lượng tin bài ở trang Website cho trưởng  ban, ngăn chặn các hành động tấn công loại bỏ các mã độc hại gây nguy hiểm cho sự an toàn của Website và hệ thống thư điện tử.

Điều 11. Nguyên tắc cung cấp thông tin

1. Thông tin đăng tải, lưu trữ trên CTTĐT phải trung thực, chính xác, khách quan và phải được cập nhật kịp thời phục vụ công tác tuyên truyền, quản lý, điều hành của Trường Tiểu học Quảng Hùng.

2. Thông tin cập nhật vào CTTĐT phải tuân thủ theo quy định tại Điểm 1, Điều 4 của Quy chế này.

3. Thông tin cập nhật phải được Trưởng Ban biên tập phê duyệt, những thông tin hành chính phải thống nhất với thông tin đã cung cấp bằng các phương tiện khác nhau như: Báo cáo, văn bản, xuất bản phẩm,... ghi chú rõ là thông tin chính thức, sơ bộ, ước tính hay dự báo,... và phải viện dẫn chính xác nguồn cung cấp thông tin. Trường hợp có điều chỉnh so với thông tin đã phổ biến cần ghi chú và phải có giải thích rõ ràng.

Điều 12. Trách nhiệm cung cấp thông tin

Cácđoàn thể, cá nhân trong trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời mọi thông tin, dữ liệu thuộc lĩnh quản lý cho CTTĐT theo các chuyên mục được quy định.

Định kỳ hàng tháng, mỗi tổ chức như Chi bộ; Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên; mỗi tổ khối chuyên môn trong nhà trường phải đăng tối thiểu 01 tin.

Điều 13. Nội dung thông tin,quy trình đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử

1. Nội dung thôn tin đăng tải trên trang chung gồm:

Các thể loại tin: Tin ngắn, tin hội nghị, bài viết về các hoạt động ( bài viết, video, hình ảnh, tiết dạy mẫu, bài ôn tập và các hoạt động chuyên môn của nhà trường,...) gương học sinh tiêu biểu, vượt khó vươn lên hộc giỏi, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, học tập..., văn bản hành chính của nhà trường hoặc các nội dung khác.Bài viết có ảnh, video clip hoặc các dạng khác gửi kèm phải ghi rõ chú thích cho từng ảnh, từng clip…

2. Quy trình đăng tải thông tin:

Bài viết dưới dạng văn bản được gửi vào hộp thư chung của nhà trường (thquanghung.ss@thanhhoa.edu) và nộp bản tay có chữ ký của  người viết bài cho thư ký.

Thư ký Ban trình bài viết cho Trưởng ban phê duyệt cho đăng tải.

Nguồn bài viết được đăng tải phải qua kiểm duyệt nội dung của Trưởng ban biên tập. Thời gian để công bố chính thức bài viết lên CTTĐT không quá 1 ngày sau khi được Ban biên tập phê duyệt.

Sau khi bài viết được phê duyệt đăng tải, Thư ký chuyển Quản trị viên hệ thống (phụ trách công nghệ thông tin) đăng trên CTTĐT của nhà trường.

Trong trường hợp thông tin không được đăng tải, Thư ký Ban Biên tập có trách nhiệm phản hồi lại cá nhân, đoàn thể cung cấp tin, bài qua Email hoặc điện thoại và nêu rõ nguyên nhân không được đăng bài.

          Điều 14. Chuẩn hoá mã văn bản

Tất cả các văn bản được đưa lên CTTĐT Nhà trường phải được soạn dưới dạng “text” (chữ tiếng Việt có dấu) bằng phần mềm Microsoft Office bộ mã ký tự theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 (bảng mã Unicode). Các văn bản có mã chữ khác phải được chuyển đổi sang Unicode theo tiêu chuẩn trước khi đưa lên CTTĐT.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

          Điều 15.Khen thưởng và xử lý vi phạm

          1.Tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy chế nàylà tiêu chí để xem xét thành tích thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và khen thưởng hàng năm của Nhà trường.

          2. Các đoàn thể, tổ khối chuyên môn không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của Quy chế nàythì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định.

          Điều 16.Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện

          1.Ban Biên tập CTTĐT Trường Tiểu học Quảng Hùng và các tổ chức đoàn thể, tổ khối chuyên môn chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế này tại.

2. Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh, vướng mắc, Ban Biên tập CTTĐT Trường Tiểu học Quảng Hùng có trách nhiệm tổng hợp những ý kiến đóng góp và đề xuất, điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Cát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
15232